<nav id="w6n9d"><noframes id="w6n9d"><b id="w6n9d"></b>
<small id="w6n9d"><dl id="w6n9d"></dl></small>

 • <small id="w6n9d"><dl id="w6n9d"><blockquote id="w6n9d"></blockquote></dl></small>
 • <rp id="w6n9d"><menu id="w6n9d"><u id="w6n9d"></u></menu></rp>

  <b id="w6n9d"><address id="w6n9d"></address></b>
  <b id="w6n9d"></b>
 • <b id="w6n9d"></b>

   12999英語網
   48個英語音標表(IPA,DJ音標,KK音標對照表) 注:把鼠標移到字母上就會發出聲音
   單元音短元音 IPA63 i ? ? u ? e æ  
   IPA88 ? ? ? ? ? e æ  
   KK ? ? ɑ ? ? ? æ  
   單元音長元音 IPA63 i: ?: ?: u: ɑ:      
   IPA88 i: ?: ?: u: ɑ:      
   KK i ? ? u ɑ      
   雙元音 IPA63 ei ai ?i au ?u i? ?? u?
   IPA88 e? a? ?? a? ?? ?? e? ??
   KK e a? ?? a? o ?r ?r ?r
   清濁成對輔音 清輔音 p t k f θ s ? t?
   濁輔音 b d ɡ v ð z ? d?
   其它輔音 h m n ? l r j w
   dr dz tr ts        

   48個英語音標分類表 (注:把鼠標移到字母上就會發出聲音)
   元 音 單元音 前元音 i: ? e æ  
   中元音 ? ?: ?    
   后元音 u: ? ?: ? ɑ:
   雙元音 開合雙元音 e? a? ?? a? ??
   集中雙元音 ?? ?? ??    
   輔音 爆破音 清輔音 p t k    
   濁輔音 b d ɡ    
   摩擦音 清輔音 f s ? θ h
   濁輔音 v z ? ð  
   破擦音 清輔音 t? tr ts    
   濁輔音 d? dr dz    
   鼻音 (濁輔音) m n ?    
   舌則音 (濁輔音) l r      
   半元音 (濁輔音) w j      

   26個字母音標表
   A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:]
   F f [ef] G g [d?i:] H h [eit∫] I i [ai] J j [d?ei]
   K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [?u]
   P p [pi:] Q q [kju:] R r [ɑ:] S s [es] T t [ti:]
   U u [ju:] V v [vi:] W w [′d∧blju:] X x [eks] Y y [wai]
   Z z [zi:][zed]                
   超碰成人公开免费视频